Promocje
RED BULL Spodnie Dresowe Męskie Racing Camber Navy
RED BULL Spodnie Dresowe Męskie Racing Camber Navy

229,00 zł

Najniższa cena: 229,00 zł
RED BULL T-Shirt Polo Dziecięcy Racing Official Teamline 2022
RED BULL T-Shirt Polo Dziecięcy Racing Official Teamline 2022

199,00 zł

Najniższa cena: 199,00 zł
RED BULL Spodnie Dresowe Męskie Racing Traction Grey
RED BULL Spodnie Dresowe Męskie Racing Traction Grey

199,00 zł

Najniższa cena: 199,00 zł
RED BULL T-Shirt Dziecięcy KTM Racing Team Twist 2022
RED BULL T-Shirt Dziecięcy KTM Racing Team Twist 2022

89,00 zł

Najniższa cena: 89,00 zł
RED BULL Buty Street Rider Blue/Red
RED BULL Buty Street Rider Blue/Red

349,00 zł

Najniższa cena: 349,00 zł
AGV Kask Integralny K1 S Grazie Vale
AGV Kask Integralny K1 S Grazie Vale

1 124,00 zł

Najniższa cena: 1 124,00 zł
AGV Kask Integralny K1 S White
AGV Kask Integralny K1 S White

809,00 zł

Najniższa cena: 809,00 zł
SCHUBERTH Kask Szczękowy C4 PRO ECE Swipe Red
SCHUBERTH Kask Szczękowy C4 PRO ECE Swipe Red

1 999,00 zł

Najniższa cena: 1 999,00 zł
DUCATI Kurtka Motocyklowa Tekstylna Męska Outdoor C3 Black
DUCATI Kurtka Motocyklowa Tekstylna Męska Outdoor C3 Black

1 299,00 zł

Najniższa cena: 1 299,00 zł
MACNA Kurtka Motocyklowa Skórzano-Tekstylna Męska College Green/Black
MACNA Kurtka Motocyklowa Skórzano-Tekstylna Męska College Green/Black

599,00 zł

Najniższa cena: 599,00 zł
DUCATI Kurtka Motocyklowa Tekstylna Męska Flow C3 Black
DUCATI Kurtka Motocyklowa Tekstylna Męska Flow C3 Black

999,00 zł

Najniższa cena: 999,00 zł
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Moto Mio

 

Sklep internetowy Moto Mio, działający pod adresem www.motomio.pl , prowadzony jest przez: Moto Mio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa (dalej: Moto Mio), z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 171a, 30-435 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000570519, NIP 6793114924, REGON 362231874, kapitał zakładowy 50 000 złotych. Niniejszy regulamin określa, w szczególności zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień, dostarczania zamówień, płatności za zamówienia, postępowanie reklamacyjne oraz możliwość odstąpienia od umowy.

SŁOWNIK POJĘĆ

 

 1. Pojęciom użytym w regulaminie nadane zostało następujące znaczenie:

Sklep: sklep internetowy działający pod adresem www.motomio.pl sprzedający towary (rzeczy ruchome) za pośrednictwem sieci Internet, którego właścicielem jest spółka Moto Mio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 171a, 30-435 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000570519, NIP 6793114924, REGON 362231874, kapitał zakładowy 50 000 złotych;

Klient: osoba fizyczna lub prawna, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych; w przypadku osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnej powinna uzyskać zgodę swego przedstawiciela na dokonywanie zakupów w Sklepie.

Konsument: Klient będący osobą fizyczną, dokonującą z Moto Mio czynności prawnej (umowa sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Moto Mio: właściciel Sklepu;

Konto Klienta: baza danych zawierająca dane Klienta, przekazywane Moto Mio dobrowolnie służące do realizacji zamówień a także dane tworzące historię zamówień Klienta, dane dotyczące dokonanych wpłat z tytułu zamówień oraz inne istotne dane Klienta;

Minimalne wymagania systemowe: minimalne wymagania zapewniające sprawne funkcjonowanie Sklepu o parametrach nie gorszych niż: przeglądarka internetowa w wersji: Internet Explorer 9 lub nowsza, Firefox 33 lub nowsza, Opera 25 lub nowsza, Chrome 39 lub nowsza oraz dostęp do sieci Internet;

Przelew: płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; lub też w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub za pośrednictwem innego uprawnionego operatora – np. pocztowego;

Czas realizacji zamówienia: okres, w jakim Sklep skompletuje zamówienie złożone przez Klienta oraz przekaże je podmiotowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy:

Przerwa w Działaniu Sklepu awarie lub błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu;

Regulamin oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego załącznikami;

Siła Wyższa zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od woli Stron, niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, wynikłe z jakichkolwiek przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności takie wydarzenia jak katastrofy naturalne, uderzenie samolotu lub pocisku, pożar, powódź, szczególne warunki pogodowe (oblodzenie, opady śniegu), wojna, rabunek, zamieszki, rozruchy i inne niepokoje społeczne, legalne lub nielegalne strajki, powodujące obiektywną niemożność wykonywania przez Sklep działalności gospodarczej, w tym realizacji zamówień Klienta;

 1. Użyte w Regulaminie określenie Klient w odniesieniu do praw i obowiązków związanych z korzystaniem ze Sklepu obejmuje również Konsumenta, o ile postanowienia Regulaminu nie określają wyraźnie, że dotyczą one wyłącznie Konsumenta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Moto Mio działalności gospodarczej polegającej na zawieraniu z Klientami umów sprzedaży na odległość, których przedmiotem są towary, znajdujące się w ofercie Moto Mio, szczegółowo opisane na stronie internetowej Sklepu.
 2. Odwiedzając na stronę internetową www.motomio.pl, jak też składając zamówienia Klient wyraża zgodę na warunki zawarte Regulaminie. Korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne. Jedyne płatności jakie Klient zobowiązany jest ponieść, to koszty związane z zamówieniem takie tak cena towaru, wartość dostawy, ewentualne koszty związane z płatnością jeśli istnieją po stronie Klienta oraz koszty za dodatkowe usługi wybrane przez Klienta.
 3. Klient decydując się na zakup towaru w Sklepie składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.motomio.pl. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówienia niezbędne jest zachowanie przez Klienta Minimalnych wymagań systemowych oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Klient może korzystać ze Sklepu i zamawiać towary 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, zwyjątkiem przypadków określonych jako Siła Wyższa lub okoliczności powodujących Przerwę w działaniu Sklepu.
 5. Klient przesyłając do Sklepu zamówienie składa ofertę zawarcia z Moto Mio umowy sprzedaży wybranych przez niego towaró Wysłanie przez Sklep informacji o przyjęciu zamówienia na podany przez Klienta w procesie składania zamówienia adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu wyżej wskazanej oferty. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe potwierdzenie zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych podanych przez Klienta lub też tożsamości Klienta.
 6. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronie internetowej Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez uprzedniej zgody Moto Mio.

 

PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

W celu złożenia zamówienia Klient, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu dokonuje:

 1. wyboru zamawianych towarów/zamawianego towaru i jego wariantów takich jak rozmiar, kolor, itp.;
 2. wyboru sposobu dostawy oraz wskazania adresu dostawy;
 3. wyboru dokumentu zakupu (faktura, paragon);
 4. wyboru sposobu płatności;
 5. wyboru opcji dodatkowych (jeśli takie będą dostępne).
 6. Do skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest również podanie przez Klienta adresu aktywnego konta pocztowego (e- mail), na który Sklep wyśle informację o przyjęciu zamówienia Klienta oraz przekazanie danych niezbędnych do wykonania dostawy towaru, w sposób wybrany przez Klienta.
 7. Do złożenia zamówienia konieczne jest również, aby Klient zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności realizowaną przez Moto Mio i zaakceptował ich treść.
 8. Złożenie zamówienia nie wymaga posiadania przez Klienta Konta. Klient posiadający Konto może składać zamówienia po zalogowaniu się na swoje Konto.
 9. W przypadku niedostępności zamówionego towaru/towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta lub też nadmiernych trudności przy realizacji zlecenia, Sklep zawiadomi o tej okoliczności Klienta najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy i zaproponuje towar o podobnych parametrach lub zwróci Klientowi wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub przekazane telefonicznie.
 10. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Klienta w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu, wystąpienia Siły Wyższej lub Przerwy Technicznej), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient w takim przypadku może według własnego uznania:
 • zlecić częściową realizację zamówienia, przez co rozumie się realizację na rzecz Klienta zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne przy czym musi zwrócić Klientowi nadpłatę wynikającą z częściowej realizacji zamówienia,

lub

 • anulować całość zamówienia, przez co rozumie się rezygnację przez Klienta z dotychczasowego zamówienia i zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia tak w całości jak w części atakże powstanie po stronie Sklepu obowiązku zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny.

 

REJESTRACJA/KONTO

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne i dobrowolne. Klient, przy zakładaniu Konta zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane przy rejestracji pola zgodnie z istniejącym stanem faktycznym.
 2. W celu rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym przekaże Moto Mio następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/ mieszkania) a także utworzy indywidualne hasło umożliwiające mu logowanie się do Sklepu. Do dokonania skutecznej rejestracja Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności realizowaną przez Moto Mio i zaakceptować ich treść. Proces rejestracji kończy się utworzeniem Konta. Klient przy zakładaniu Konta może uzupełnić swoje dane dodatkowo o datę urodzenia, nazwę prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo może wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych od partnerów Moto Mio a także otrzymywanie newslettera.
 3. Po zakończeniu rejestracji, każdorazowe logowanie do Konta wymaga podania wskazanego przy rejestracji adresu e-mail Klienta oraz utworzonego podczas procesu rejestracji indywidulanego hasła. Dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto.
 4. Konto tworzone jest na czas nieoznaczony przy czym, Klient może w każdym czasie wydać dyspozycję usunięcia Konta, bez konieczności podawania przyczyny.
 5. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się z Moto Mio wysyłając wiadomość na adres email: biuro@motomio.pl lub telefonicznie na numer 12 655 45 65  – opłata zgodna z taryfą

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Moto Mio ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Czas realizacji uzależniony jest od faktycznej dostępności wybranego towaru. O przybliżonym terminie realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany w e-mailu potwierdzającym zamó
 3. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 48 godzin od potwierdzenia przez Sklep złożonego zamó W przypadku zamówień indywidulanych czas realizacji ustalany jest każdorazowo z Klientem.
 4. Brak wpłaty po upływie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamó
 5. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na adres podany przez Klienta przy składaniu zamó W momencie składania zamówienia Klient wybiera formę dostawy i akceptuje jej koszt.

Zamówienie może być zrealizowane poprzez:

 1. dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 2. w formie odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Moto Mio;
 3. poprzez dostawę do paczkomatu (paczkomaty.pl).
 4. Na wyraźne żądanie Klienta towar może być wysłany w innej formie niż przewidziana w  pkt. 5. W takim przypadku koszty wysyłki ustalane są indywidualnie z 
 5. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania powinien, w przypadku dostawy za pośrednictwem formy kurierskiej w obecności kuriera, a w przypadku odbioru osobistego w obecności pracownika sklepu stacjonarnego, sporządzić protokół stwierdzonych szkód wprzesyłce i poinformować o tym fakcie Sklep.
 6. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru bądź doręczony towar jest różny od zamówionego bądź towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, o czym powinien niezwłocznie poinformować Moto Mio za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@motomio.pl lub telefonicznie na numer 602 155 512.
 7. W razie wątpliwości bądź braku przeciwstawnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez Moto Mio jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich Moto Mio przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa oraz stanowią dowód wszystkich transakcji między Moto Mio a 
 8. Moto Mio dokonuje archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma dostęp do danych zamówienia za pośrednictwem swojego Konta a w przypadku, w którym Klient nie posiada Konta za pośrednictwem linka internetowego, który otrzymuje w mailu potwierdzającym przyjęcie zamó W każdym jednak przypadku Moto Mio rekomenduje zachowanie wiadomości potwierdzającej złożone przez Klienta zamówienie.

 

CENY TOWARÓW. KOSZTY

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
 2. Podawane są w złotych polskich (PLN),
 3. zawierają podatek VAT,
 4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy oraz ceny usług dodatkowych oferowanych przez Sklep.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Sklepu oraz Klienta.
 6. Koszty dostawy zamówienia podawane są przy osobno przy podsumowaniu zamó
 7. Koszty dodatkowe takie jak koszty niektórych opakowań lub innych dodatkowych usług zamówionych przez Klienta, płatne dodatkowo, zostaną podane do wiadomości Klienta na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamó
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji cen towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży okresowych lub wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian. Uprawnienie to nie ma jednak wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie warunków promocji, zmiany ceny lub wyprzedaży.
 9. Moto Mio informuje, że oferty towarów i usług, jak również ceny sprzedaży towarów w sklepie stacjonarnym Moto Mio nie mają zastosowania do zakupów dokonywanych w Sklepie i odwrotnie.
 10. Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar z dostawą na terytorium Polski:
 2. Przelew na konto;
 3. płatności internetowe (operatorem płatności jest Autopay S.A.);
 4. płatności kartami płatniczymi (operatorem płatności jest Autopay S.A.);
 5. za pobraniem;
 6. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym Moto Mio.
 7. Należność za zamówiony towar, powiększoną o należne koszty dostawy oraz możliwe koszty dodatkowe, Klient uiszcza, w przypadku wyboru opcji płatności, o których mowa w pkt 1 ppkt a-c na poniżej wskazany numer rachunku bankowego:

 

Moto Mio Sp. z o.o. Sp. K

Zakopiańska 171A

30-435 Kraków

Nr. Konta: 70 1050 1445 1000 0090 3241 3842

 

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po odnotowaniu przez Sklep wpłaty na konto, z wyjątkiem zamówień realizowany za pobraniem lub płatnych przy odbiorze osobistym.
 2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamó Nie pozbawi to jednak Klienta możliwości dokonania płatności.
 3. Moto Mio zachowuje prawo własności towarów zamówionych  Klienta do momentu całkowitej zapłaty ceny.

 

AWARIE I PRZERWY TECHNICZNE W DZIAŁANIU SKLEPU

 1. W przypadku wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu, Sklep zastrzega sobie prawo do tego, iż nie będzie on funkcjonował prawidłowo przez czas usuwania przyczyn powodujących wystąpienie Przerwy w Działaniu Sklepu.
 2. O wszelkich Przerwach Technicznych polegających na awarii strony internetowej Sklep będzie się starał powiadamiać Klientó
 3. O planowanych przerwach technicznych polegających na optymalizacji sieci teleinformatycznej Sklepu Moto Mio poinformuje Klientów na stronie internetowej Sklepu. Przerwy techniczne powinny następować w godzinach nocnych tak, aby przerwa techniczna była w jak najmniejszy stopniu odczuwalna dla Klienta.
 4. W przypadku jeśli na skutek wystąpienia Przerwy w Działaniu Sklepu lub też awarii trwających nieprzerwanie dłużej niż 80 godzin Klient ma prawo do rezygnacji z zamówionych produktów oraz zwrotu wpłaconych na rzecz Sklepu kwot. Jednakże jeśli nastąpi awaria strony internetowej lub przerwa techniczna zakupione wcześniej produkty co do których została wybrana forma dostawy zostaną dostarczone Klientowi.
 5. Niezależnie od powyższego rozstrzygnięcie ewentualnych rekompensatach dla Klienta Sklep podejmuje każdorazowo po usunięciu błędów czy awarii, uwzględniając ich rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków dla Klienta.

 

REKLAMACJE

 1. Moto Mio odpowiada przez Klientem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towaró Wada fizyczna polega na niezgodności towaru sprzedanego z umową. W szczególności towar sprzedany jest niezgodna z umową, jeżeli:
 2. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 3. nie ma właściwości, o których istnieniu Moto Mio zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 4. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Moto Mio przy zawarciu umowy, a Moto Mio nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 5. został Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 6. Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Moto Mio lub osobę trzecią, za którą Moto Mio ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Moto Mio.
 7. Wada prawna towaru rozumiana jest jako sytuacja, w której sprzedany Klientowi towar nie stanowił własności Moto Mio albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towaru wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 8. Moto Mio jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania mu towaru lub tkwiły w tej chwili w towarze.
 9. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.
 10. W wyżej wskazanym przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną, na koszt Moto Mio na adres:

 

Moto Mio Sp. z o.o. Sp. K.

Zakopiańska 171A

30-435 Kraków

 

wraz z adnotacją „REKLAMACJA”. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy, Sprzedający nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zakupu towaru wraz z wypełnionym drukiem reklamacji, który może zostać pobrany ze strony internetowej www.motomio.pl, a który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 1. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 2. Sprzedawane przez Moto Mio towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producentów bądź dystrybutoró Moto Mio nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji udzielanej przez producentów lub dystrybutorów należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 3. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Moto Mio może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Moto Mio.
 4. Klient może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie, a Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Moto Mio.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. O ile Moto Mio po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie zaproponuje Konsumentowi odbioru towaru, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:

 

Moto Mio Sp. z o.o. Sp. K.

Zakopiańska 171A

30-435 Kraków

 

Na kopercie powinna znaleźć się adnotacja ”Odstąpienie od umowy”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Moto Mio zgodziło się je pokryć. Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w wysokości pobieranej przez operatora pocztowego. Jeżeli dostarczona Konsumentowi rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana za pośrednictwem operatora pocztowego. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, przy czym wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN .
 2. Moto Mio dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, przy czym inny sposób nie będzie wiązał się z koniecznością ponoszenia przez Konsumenta dodatkowych kosztó
 3. W przypadku, gdy zwracany towar posiada wady, które powodują zmniejszenie jego wartości azwiązane są z korzystaniem przez Konsumenta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Moto Mio jest uprawiony do potrącenia z kwoty zwracanej Konsumentowi, kwoty, o którą zmniejszyła się wartość towaru.
 4. Moto Mio może sam dokonać odbioru towaru od Konsumenta. Jeśli Moto Mio nie złoży Konsumentowi propozycji odbioru od niego towaru, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Moto Mio wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Moto Mio nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Moto Mio do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Moto Mio świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

DANE KLIENTÓW

 1. Składając zamówienie w Sklepie lub zakładając Konto Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Moto Mio oraz na ich przetwarzanie w procesie korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwia
 2. Świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. W celu prawidłowej realizacji umowy Klient powinien aktualizować swoje dane.
 3. Klient ma prawo dokonania zmiany bądź uzupełnienia udostępnionych danych osobowych. Dane osobowe mogą by
 4. Zmieniane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub poprzez wysłanie informacji do Moto Mio w formie mailowej na adres biuro@motomio.pl.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, Moto Mio może przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie Sklepu poświęconej polityce prywatności.

 

PROMOCJE

 1. Do sprzedaży prowadzonej w formie promocji oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba towaró Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych wyprzedażą lub Promocją.
 2. Każda wyprzedaż lub Promocja odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Moto Mio Sp. z o.o. Sp. K. Sklep jest wyłączną własnością Moto Mio.
 2. W przypadku powstania ewentualnych sporów wynikających ze sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma prawo skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności za pośrednictwem właściwego rzecznika praw konsumenta lub inspekcji handlowej.
 3. Śródtytuły znajdujące się w Regulaminie mają jedynie znaczenie orientacyjne dla Klientów i nie stanowią wiążącej treści Regulaminu.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności lub może ponieść ograniczoną odpowiedzialność za blokowanie przez administratorów serwerów przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności lub może ponieść ograniczoną odpowiedzialność za działania będące następstwem posiadania sprzętu niespełniającego minimalnych wymagań systemowych. Odpowiedzialność Sklepu może być wyłączona lub ograniczona w przypadku wystąpienia zdarzeń Siły Wyższej.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności lub może ponieść ograniczoną odpowiedzialność za błędy powstałe przy obsłudze zamówienia lub powstałych w wyniku wykonywania innych dyspozycji Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych, nieaktualnych lub też fikcyjnych danych.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności lub może ponieść ograniczoną odpowiedzialność za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta lub też innych danych autoryzacyjnych Klienta w wyniku niedochowania przez Klienta zasad ostrożności przy użytkowaniu adresu email i hasła do Konta Klienta.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub niemożliwe do wykonania, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostaną skuteczne i wiążące dla Klienta i Sklepu, a Sklep niezwłocznie podejmie niezbędne kroki w celu zastąpienia nieważnego lub niemożliwego postanowienia innym postanowieniem, możliwie najbliższym intencji Sklepu wyrażonej w postanowieniu zastępowanym.
 8. Załączniki do Regulaminu mają równą moc, co Regulamin i obowiązują w tym samym zakresie.
 9. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny oraz ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamó
 11. We wszelkich kwestiach dotyczących zakupów za pośrednictwem Sklepu można kontaktować się poprzez e-mail biuro@motomio.pl lub po numerem telefonu 12 655 45 65 – opłata za połączenie zgodnie z taryfą
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2015r. Każda zmiana Regulaminu wymaga zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu, o planowanej zmianie Regulaminu Moto Mio będzie informowało na swojej stronie internetowej co najmniej na 7 dni przed zmianą.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium