[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]

Reklamacje

 1. Moto Mio odpowiada przez Klientem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru sprzedanego z umową. W szczególności towar sprzedany jest niezgodna z umową, jeżeli:

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 1. nie ma właściwości, o których istnieniu Moto Mio zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 2. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Moto Mio przy zawarciu umowy, a Moto Mio nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 3. został Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 1. Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Moto Mio lub osobę trzecią, za którą Moto Mio ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Moto Mio.

 2. Wada prawna towaru rozumiana jest jako sytuacja, w której sprzedany Klientowi towar nie stanowił własności Moto Mio albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towaru wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 3. Moto Mio jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania mu towaru lub tkwiły w tej chwili w towarze.

 4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.

 5. W wyżej wskazanym przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną, na koszt Moto Mio na adres:

Moto Mio

Galeria Kazimierz

ul. Podgórska 34

31-536 Kraków


wraz z adnotacją „REKLAMACJA”. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy, Sprzedający nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zakupu towaru wraz z wypełnionym drukiem reklamacji, który może zostać pobrany ze strony internetowej www.motomio.pl, a który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 1. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 2. Sprzedawane przez Moto Mio towary mogą by

 3. objęte gwarancją udzieloną przez ich producentów bądź dystrybutorów. Moto Mio nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji udzielanej przez producentów lub dystrybutorów należy wykonywa

 4. zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 5. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamowa

 6. produkt posiadający wady, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Moto Mio może by

 7. tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosi

 8. się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Moto Mio.

 9. Klient może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie, a Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Moto Mio.

 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 3. O ile Moto Mio po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie zaproponuje Konsumentowi odbioru towaru, Konsument jest zobowiązany zwrócić towar najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:

Moto Mio sp. z o.o.

Galeria Kazimierz

ul. Podgórska 34

31-536 Kraków

Na kopercie powinna znaleźć się adnotacja ”Odstąpienie od umowy”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Moto Mio zgodziło się je pokryć. Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w wysokości pobieranej przez operatora pocztowego. Jeżeli dostarczona Konsumentowi rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana za pośrednictwem operatora pocztowego. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, przy czym wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN .

 2. Moto Mio dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, przy czym inny sposób nie będzie wiązał się z koniecznością ponoszenia przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

 3. W przypadku, gdy zwracany towar posiada wady, które powodują zmniejszenie jego wartości a związane są z korzystaniem przez Konsumenta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Moto Mio jest uprawiony do potrącenia z kwoty zwracanej Konsumentowi, kwoty, o którą zmniejszyła się wartość towaru.

 4. Moto Mio może sam dokonać odbioru towaru od Konsumenta. Jeśli Moto Mio nie złoży Konsumentowi propozycji odbioru od niego towaru, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Moto Mio wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Moto Mio nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Moto Mio do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Moto Mio świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password